The New York Times Sudoku - Trung bình - Thử thách 27/3/2020


Bỏ quên tham chiếu mà cứ ghi chú khi tới gay cấn lại cứ nhìn ghi chú để suy luận là lỗi lớn nhất gây mất thời gian mở ô số. Mình phải rút kinh nghiệm này nữa. :)

No comments:

Post a Comment

Popular Posts