Giải ô số Sudoku - New York Times - Bạn thử xem mức độ này trung bình h...Sudoku ha - Đam mê - Học hỏi Giải ô số Sudoku - New York Times - Bạn thử xem mức độ này trung bình hay khó?
Mình đánh giá số 7 đếm được cho khối 7 hàng 7 côt 3 là điểm tìm thấy tốt.

No comments:

Post a Comment

Popular Posts