NYT Sudoku - Khó - 23/4/2020. Giải khó quá. Ai có cao kiến hơn không?

Sudoku ha - Đam mê - Học hỏi
NYT Sudoku - Khó - 23/4/2020. Ai có thể nhìn ra cách khác góp ý nào?
Bí thế muốn bỏ giữa chừng luôn. Dùng loại suy (phép thử) để giải tiếp nhưng suy nghĩ nhiều nước quá chiếm hết thời gian. Ai có cao kiến hơn không?
#sudokuha #Sudoku #NYTSudoku
https://www.sudokuha.com or email sudokuha247@gmail.com
Ủng hộ đăng ký kênh để biết các bạn có quan tâm và khích lệ kênh nhé.

No comments:

Post a Comment

Popular Posts