NYT Sudoku - Khó - 26/4/2020. Thách thức với 4 và 6 chỉ một số. 21 số cho trước
Sudoku ha - Đam mê - Học hỏi

The New York Times Sudoku - Khó - 26/4/2020. Thách thức với 4 và 6 chỉ một số. 21 số cho trước. Cặp 39 giải cứu. Giải cảm thấy rất lý thú. Có vẻ ván này tiếp cận đúng hướng, tìm đúng chỗ cho mỗi thời điểm. Chỉ cần nhanh hơn nữa thôi.
Ca
https://www.sudokuha.com or email sudokuha247@gmail.com

Ủng hộ đăng ký kênh để biết các bạn có quan tâm và khích lệ kênh nhé.

No comments:

Post a Comment

Popular Posts