The New York Times Sudoku - Khó - Thử thách 06/4/2020.


Sudoku ha - Đam mê - Học hỏi The New York Times Sudoku - Khó - Thử thách 06/4/2020. Ô số cũng có nhiều gay cấn. Mở được số 1 trong khối 4 mới thấy có hướng giải hơn.

No comments:

Post a Comment

Popular Posts