The New York Times Sudoku - Khó - Thử thách 08/4/2020. Ván hôm nay là cấ...
Sudoku ha - Đam mê - Học hỏi

The New York Times Sudoku - Khó - Thử thách 08/4/2020. Ván hôm nay là cấp độ chuyên gia rồi.


Đáng nói: Cặp 78 cột 9. 3 ô ba số 369 hàng 8. 3 ô 3 số 478 khối 6. Các cặp trùng 45 39 16 khối 7

No comments:

Post a Comment

Popular Posts