The New York Times Sudoku - Trung bình - Thử thách 01/4/2020.


Sudoku ha - Đam mê - Học hỏi

The New York Times Sudoku - Trung bình - Thử thách 01/4/2020.
Ván này khá lý thú. Nếu ai tinh mắt nhìn ra được số ẩn của hàng 6 cột 9 thì cũng giảm được khá nhiều thời gian.
Tiếp theo, mở được số 2 và được cặp 58 như hình đại diện video là giải quyết ô số gọn gàng.

No comments:

Post a Comment

Popular Posts