The New York Times Sudoku - Trung bình - Thử thách 02/4/2020.


Sudoku ha - Đam mê - Học hỏi The New York Times Sudoku - Trung bình - Thử thách 02/4/2020. Mấu chốt phải kể đến cặp 37 trong khối 3. Rồi tìm được 2 cho khối 3 cột 7 hàng 3. Từ đây dần mở ra cơ hội mới.

No comments:

Post a Comment

Popular Posts