The New York Times Sudoku - Trung bình - Thử thách 03/4/2020.


Sudoku ha - Đam mê - Học hỏi

The New York Times Sudoku - Trung bình - Thử thách 03/4/2020.
289 ba ô ba số của khối 8 đáng nhấn mạnh. Dùng tham chiếu rất giá trị để mở các ô số.

No comments:

Post a Comment

Popular Posts