The New York Times Sudoku - Trung bình - Thử thách 04/4/2020.


Đếm số tham chiếu để điền 1 cho khối 8 dòng 7 cột 5 là mẫu chốt. Số 4 cho khối 9 - X wing cũng đáng để ý.

No comments:

Post a Comment

Popular Posts