Los Angeles Times Sudoku - Chuyên gia - 18/5/2020 No. 333.


Cấp độ chuyên gia luôn là thử thách lớn cho người chơi.
Bạn dùng phép thử chưa? Thử để suy luận. Đây cũng là một phương pháp đó quý vị.

No comments:

Post a Comment

Popular Posts