Los Angeles Times Sudoku - Chuyên gia - 26/5/2020. Cặp trùng, 3 ô 3 số.....


Nếu chọn ghi chú các số ứng viên tự động thì việc suy luận từ những ứng viên cũng giúp giảm thời gian giải rất nhiều.

No comments:

Post a Comment

Popular Posts