Los Angeles Times Sudoku - Chuyên gia - 31/5/2020. Có số ghi chú hạn chế...

Giải nhanh thì cũng thấy thoải mái nhưng không nhớ được mình đã trải qua những khó khăn nào. :)

No comments:

Post a Comment

Popular Posts