NYT Sudoku - Khó - 02/5/2020. Bám các manh mối và các số đã cho, giải tố...


Sudoku ha - Đam mê - Học hỏi
The New York Times Sudoku - Khó - 02/5/2020.
Bám các manh mối và các số đã cho, giải tốc hành không lo phạm lỗi. Giải xong thấy khoái!
Cám ơn quý vị đã quan tâm.
#sudokuha #Sudoku #NYTSudoku
https://www.sudokuha.com or email sudokuha247@gmail.com
Ủng hộ đăng ký kênh để biết các bạn có quan tâm và khích lệ kênh nhé.

No comments:

Post a Comment

Popular Posts