NYT Sudoku - Khó - 08/5/2020. Bao nhiêu cặp 24 để mở ô số này?


Sudoku ha - Đam mê - Học hỏi
The New York Times Sudoku - Khó - 08/5/2020. Bao nhiêu cặp 24 để mở ô số này?
Muốn giải nhanh, bỏ bước dò lại rất dễ phạm quy. Ô số tiềm ẩn nhiều thách thúc đúng không?
#sudokuha #Sudoku #NYTSudoku
https://www.sudokuha.com or email sudokuha247@gmail.com
Ủng hộ đăng ký kênh để biết các bạn có quan tâm và khích lệ kênh nhé.

No comments:

Post a Comment

Popular Posts