NYT Sudoku - Khó - 09/5/2020. Quá thách thức!


Sudoku ha - Đam mê - Học hỏi
The New York Times Sudoku - Khó - 09/5/2020.
Phải dùng phép thử để có số 3 khối 2. Rồi 3 ô 3 số cột 1. Giới hạn dần tìm ra các số.
#sudokuha #Sudoku #NYTSudoku
https://www.sudokuha.com or email sudokuha247@gmail.com
Ủng hộ đăng ký kênh để biết các bạn có quan tâm và khích lệ kênh nhé.

No comments:

Post a Comment

Popular Posts