NYT Sudoku - Khó - 10/5/2020. Mức khó mà dễ? Giải dưới 15 phút được không?


Sudoku ha - Đam mê - Học hỏi
The New York Times Sudoku - Khó - 10/5/2020.
Nhìn ra X wing là chuyện nhỏ. Mức khó mà dễ? Giải dưới 15 phút được không?
#sudokuha #Sudoku #NYTSudoku
https://www.sudokuha.com or email sudokuha247@gmail.com
Ủng hộ đăng ký kênh để biết các bạn có quan tâm và khích lệ kênh nhé.

No comments:

Post a Comment

Popular Posts