Sudoku New York Times - Khó - 13/5/2020. X wing của 9, cặp 24 rồi đếm đư...

Sudoku ha - Đam mê - Học hỏi
The New York Times Sudoku - Khó - 13/5/2020.
X wing của 9, cặp 24 rồi đếm được 9. Quá hay, quá bí mật!
#sudokuha #Sudoku #NYTSudoku
https://www.sudokuha.com or email sudokuha247@gmail.com
Ủng hộ đăng ký kênh để biết các bạn có quan tâm và khích lệ kênh nhé.

No comments:

Post a Comment

Popular Posts