Sudoku New York Times - Khó - 14/5/2020. Cặp trùng 29, 3 ô 3 số và vô số...

Sudoku ha - Đam mê - Học hỏi
The New York Times Sudoku - Khó - 14/5/2020. Cặp trùng 29, 3 ô 3 số và vô số cặp giới hạn.
Hôm nay tìm được mấu chốt của ván cờ cặp 29 khá nhanh nên ô số được mở trong giới hạn 30 phút.
#sudokuha #Sudoku #NYTSudoku
https://www.sudokuha.com or email sudokuha247@gmail.com
Ủng hộ đăng ký kênh để biết các bạn có quan tâm và khích lệ kênh nhé.

No comments:

Post a Comment

Popular Posts