Sudoku New York Times - Khó - 15/5/2020. Thử giải với Auto candidate mode


Sudoku ha - Đam mê - Học hỏi
The New York Times Sudoku - Khó - 15/5/2020.
Muốn nhanh hơn nữa, chắc có lẽ ban đầu không nên suy luận từ số khả dụng ghi chú mà nên so hàng cột từ số đã cho và cặp trùng.
#sudokuha #Sudoku #NYTSudoku
https://www.sudokuha.com or email sudokuha247@gmail.com
Ủng hộ đăng ký kênh để biết các bạn có quan tâm và khích lệ kênh nhé.

No comments:

Post a Comment

Popular Posts