Sudoku New York Times - Khó - 18/5/2020. Bí mật ô số hôm nay?


Sudoku ha - Đam mê - Học hỏi
The New York Times Sudoku - Khó - 18/5/2020
Rất nhiều cặp hạn chế các ghi chú khả dụng để mở số

No comments:

Post a Comment

Popular Posts