Sudoku New York Times - Khó - 19/5/2020.

Ô số hôm nay là dạng khó đó. Có đến 4 hay 5 lần suy luận kiểu X Wing hay giao giữa các khối để mở số và giới hạn ghi chú.

No comments:

Post a Comment

Popular Posts