Sudoku New York Times - Khó - 20/5/2020. Rất nhiều cặp 12, 78, 89... và ...


Sudoku ha - Đam mê - Học hỏi
The New York Times Sudoku - Khó - 20/5/2020. Rất nhiều cặp 12, 78, 89... và 3 ô 3 số. Tuyệt!
Ô số hôm này sắp xếp rất hay để tìm bí mật các cặp và 3 ô 3 số (5 lượt tìm ra)
#sudokuha #Sudoku #NYTSudoku
https://www.sudokuha.com or email sudokuha247@gmail.com
Ủng hộ đăng ký kênh để biết các bạn có quan tâm và khích lệ kênh nhé.

No comments:

Post a Comment

Popular Posts