Sudoku New York Times - Khó - 25/5/2020. Với 21 số cho trước là khó rồi!

Nếu như cùng quan sát giải ô số bạn nghĩ phút bao nhiêu thì có cách mở số nào trước hay có manh mối tốt hơn?

No comments:

Post a Comment

Popular Posts