Sudoku New York Times - Khó - 26/5/2020. Đủ thách thức để vượt qua tốt v...


Sudoku ha - Đam mê - Học hỏi
The New York Times Sudoku - Khó - 26/5/2020.
Những số cho trước của khối nằm trên một hàng hay cột thì trước sau gì cũng có giao giữa 3 khối để mở được số.
#sudokuha #Sudoku #NYTSudoku
https://www.sudokuha.com or email sudokuha247@gmail.com
Ủng hộ đăng ký kênh để biết các bạn có quan tâm và khích lệ kênh nhé.

No comments:

Post a Comment

Popular Posts