Sudoku New York Times - Khó - 27/5/2020. Phải kể đến cặp 68 và 76, 368 c...


Sudoku ha - Đam mê - Học hỏi
The New York Times Sudoku - Khó - 27/5/2020.
Phải kể đến cặp 68 và 76, 368 của cột 4. Hay!
#sudokuha #Sudoku #NYTSudoku
https://www.sudokuha.com or email sudokuha247@gmail.com
Ủng hộ đăng ký kênh để biết các bạn có quan tâm và khích lệ kênh nhé.

No comments:

Post a Comment

Popular Posts