Sudoku New York Times - Khó - 30/5/2020. Cứ vịn vào những manh mối mà lo...

Sudoku ha - Đam mê - Học hỏi
The New York Times Sudoku - Khó - 30/5/2020.
Ô số khá hay! Cùng với số ứng viên ghi chú đã giúp giải nhanh ô số.
#sudokuha #Sudoku #NYTSudoku
https://www.sudokuha.com or email sudokuha247@gmail.com
Ủng hộ đăng ký kênh để biết các bạn có quan tâm và khích lệ kênh nhé.

No comments:

Post a Comment

Popular Posts