Los Angeles Times Sudoku - Chuyên gia - 10/6/2020. Cũng không gây cản tr...

Mức chuyên gia nhưng khá dễ nếu mở hỗ trợ số ứng viên (Nếu không vẫn dễ và mất thời gian hơn chút thôi.)

No comments:

Post a Comment

Popular Posts