Los Angeles Times Sudoku - Chuyên gia - 13/6/2020. Đi tìm ẩn số :)

Sao mức độ chuyên gia mà nhờ hỗ trợ thì giải nhanh quá. Quan trọng là mình nhìn nhận ra được ràng buộc để mở số.

No comments:

Post a Comment

Popular Posts