Los Angeles Times Sudoku - Chuyên gia - 17/6/2020. 6 giao 3 khối mở được 6!

Tùy chọn lựa cách nhìn, số duy nhất cho hàng hoặc số duy nhất cho khối mà ta có thể mở số. Trường hợp mở được 6 trong ván là một ví dụ.

No comments:

Post a Comment

Popular Posts