Los Angeles Times Sudoku - Chuyên gia - 02/6/2020. Thử thách ô số hôm nay

Sudoku ha - Đam mê - Học hỏi
Los Angeles Times Sudoku - Expert - 02/6/2020
Tham chiếu 9 giữa các khối để loại trừ 9 ghi chú khả dụng giúp mở số nhanh.
#sudokuha #Sudoku #LATimesSudoku
https://www.sudokuha.com or email sudokuha247@gmail.com
Ủng hộ đăng ký kênh để biết các bạn có quan tâm và khích lệ kênh nhé.

No comments:

Post a Comment

Popular Posts