Sudoku New York Times - Khó - 01/6/2020. Cặp 17 giải quyết ô số hôm nay


Sudoku ha - Đam mê - Học hỏi
The New York Times Sudoku - Khó - 01/6/2020.
Nhìn được nhanh hơn cặp trùng 17 thì đã rút được khoảng thời gian giải.
#sudokuha #Sudoku #NYTSudoku
https://www.sudokuha.com or email sudokuha247@gmail.com
Ủng hộ đăng ký kênh để biết các bạn có quan tâm và khích lệ kênh nhé.

No comments:

Post a Comment

Popular Posts