Sudoku New York Times - Khó - 03/6/2020. Ô số hôm này thách thức ta chỗ ...

X wing hay giao thoa ghi chú số chiếm cùng hàng cột của 2 khối để loại đi ghi chú thật là một hình thái cần nhận biết nhanh để mở số

No comments:

Post a Comment

Popular Posts