Sudoku New York Times - Khó - 04/6/2020. Ô số hôm này thách thức ta chỗ ...


Có manh mối để giải theo cách khác đó là 4 ô 4 số? Nó nằm ở đâu quý vị?

No comments:

Post a Comment

Popular Posts