Sudoku New York Times - Khó - 05/6/2020. Cặp 45 và 89 là manh mối chính

Sudoku ha - Đam mê - Học hỏi
The New York Times Sudoku - Khó - 05/6/2020.
Cặp 45 trong khối 3 và 89 cột 1 là manh mối chính
#sudokuha #Sudoku #NYTSudoku
https://www.sudokuha.com or email sudokuha247@gmail.com
Ủng hộ đăng ký kênh để biết các bạn có quan tâm và khích lệ kênh nhé.

No comments:

Post a Comment

Popular Posts