Sudoku New York Times - Khó - 06/6/2020. Có vẻ ô số hôm nay quá dễ?


Mức độ khó nhưng không dùng gì ngoài cặp số trùng

No comments:

Post a Comment

Popular Posts