Sudoku New York Times - Khó - 10/6/2020. Ô số khá khó. Phải loại khá nhi...

Ô số hôm nay lý thú. Gây khó dễ nhiều lần và có hình thái đáng học.

No comments:

Post a Comment

Popular Posts