Sudoku New York Times - Khó - 11/6/2020. Ô số hôm này thế nào đây?

Sudoku ha - Đam mê - Học hỏi
The New York Times Sudoku - Khó - 11/6/2020.
Cặp nhiều. Đáng nói là cặp 59 cột 9 để có 5 cho khối 6.
#sudokuha #Sudoku #NYTSudoku
https://www.sudokuha.com or email sudokuha247@gmail.com
Ủng hộ đăng ký kênh để biết các bạn có quan tâm và khích lệ kênh nhé.

No comments:

Post a Comment

Popular Posts