Sudoku New York Times - Khó - 12/6/2020. Loại được ứng viên số 8 trong k...


Thật sự ô số khá hay. Loại được số ứng viên 8 trong khối 1 mở được 9 và ô số giải quyết được từ manh mối này.

No comments:

Post a Comment

Popular Posts