Sudoku New York Times - Khó - 13/6/2020. Hay quá! Số 5 của khối 1 và hàng 1

Ô số hôm nay hay đó. Quý vị xem qua đi.

No comments:

Post a Comment

Popular Posts