Sudoku New York Times - Khó - 16/6/2020. Cặp 57 và 234 sẽ quyết định thờ...


Lâu lâu gặp phải ô số quá khó chứ khó mức này thì không nặng đầu gì.

No comments:

Post a Comment

Popular Posts