Sudoku New York Times - Khó - 20/6/2020. Hàng 9 và cột 1 có những điểm s...

Sudoku ha - Đam mê - Học hỏi
The New York Times Sudoku - Khó - 20/6/2020.

Phút thứ 9:00 lại mở được 1 cho khối 8 thật là cách nhìn nhận hay.
Hàng 9 và cột 1 có những điểm suy luận đáng giá. Ô số hôm nay xếp vào dạng hay và có thách thức cao đó.

Mở được 7 khối 7 do loại được 5 ở phút 17:20 là một phát hiện thật đáng giá. Đây là phát hiện để mở được các số còn lại.
#sudokuha #Sudoku #NYTSudoku
https://www.sudokuha.com or email sudokuha247@gmail.com
Ủng hộ đăng ký kênh để biết các bạn có quan tâm và khích lệ kênh nhé.

No comments:

Post a Comment

Popular Posts