Sudoku New York Times - Khó - 21/6/2020. Cặp 35 là manh mối chính?

Sudoku ha - Đam mê - Học hỏi
The New York Times Sudoku - Khó - 21/6/2020.
Suy luận của hàng 9 là hay nhất cho ô số hôm nay.
#sudokuha #Sudoku #NYTSudoku
https://www.sudokuha.com or email sudokuha247@gmail.com
Ủng hộ đăng ký kênh để biết các bạn có quan tâm và khích lệ kênh nhé.

No comments:

Post a Comment

Popular Posts