Sudoku New York Times - Khó - 22/6/2020. Sẽ thế nào? Khối 5 quá đặc biệt!

Sudoku ha - Đam mê - Học hỏi
The New York Times Sudoku - Khó - 22/6/2020. 
Từ manh mối của khối 5 rồi manh mối khối 7 là mở được toàn ô số.
#sudokuha #Sudoku #NYTSudoku
https://www.sudokuha.com or email sudokuha247@gmail.com
Ủng hộ đăng ký kênh để biết các bạn có quan tâm và khích lệ kênh nhé.

No comments:

Post a Comment

Popular Posts