Sudoku New York Times - Khó - 24/6/2020. Mời quý vị cùng giải ô số hôm nay

Chắc cũng chỉ nói tới X wing của 2 trong khối 5 và 8 để mở 2 cho khối 2 là điểm hay.

No comments:

Post a Comment

Popular Posts