Sudoku New York Times - Khó - 26/6/2020. Khởi đầu nhìn từ số cho trước, ...

Sudoku ha - Đam mê - Học hỏi
The New York Times Sudoku - Khó - 26/6/2020.
Khởi đầu thì nhìn từ số đã cho trước để mở số nhưng về cuối thì lại nhìn từ những ứng viên của ô số để mở sẽ được nhanh hơn.
#sudokuha #Sudoku #NYTSudoku
https://www.sudokuha.com or email sudokuha247@gmail.com
Ủng hộ đăng ký kênh để biết các bạn có quan tâm và khích lệ kênh nhé.

No comments:

Post a Comment

Popular Posts