Sudoku New York Times - Khó - 27/6/2020. Cũng chỉ làm khó đôi phút thôi. :)

Nếu khó thì cũng nản mà dễ quá thì thấy cần tìm cái gì mới để trinh phục. Sắp tới sẽ cùng chơi và nghiên cứu cờ Tiến Lên nhé. :)

No comments:

Post a Comment

Popular Posts