Sudoku New York Times - Khó - 12/7/2020 - Giải trực tiếp. Mấu chốt cặp 67?

Loại dần các số 8 và 9 cho khối 2 là phát hiện tuyệt vời.

No comments:

Post a Comment

Popular Posts