Sudoku New York Times - Khó - 16/7/2020 - Giải trực tiếp. Giao thoa giữa...

Ô số khá hay. Nhiều thách thức với nhiều ẩn số.

No comments:

Post a Comment

Popular Posts