Sudoku New York Times - Khó - 20/7/2020 - Giải trực tiếp. Quá khó đó!

Uh, ngay những phút đầu đã có thể phát hiện được cặp 15. Nhưng điều này tôi lại không nhìn ra. Đáng tiếc thật.

No comments:

Post a Comment

Popular Posts